PDA

Xem bản đầy đủ : Đề xuất bổ sung chức năngbuivietphuong
04-17-2015, 08:11 AM
Đề nghị cho bổ sung các chức năng: 1.Trong chức năng cập nhật số liệu từ file DGN cần cho cập nhật các lớp sau: - Đối tượng sử dụng kỳ trước. - Mục đích sử dụng kỳ trước. 2. Cập nhật số liệu từ file excel cho các biểu.