PDA

Xem bản đầy đủ : Cập nhật dữ liệu không được!buivietphuong
04-15-2015, 03:49 PM
Mình ở Sóc Trăng: Nhờ kiểm tra chức năng cập nhật dữ liệu từ file *.dgn không được. Mình đã lấy file mẫu từ hướng dẫn của phần mềm, nhập thông tin các lớp đầy đủ. Thực hiện cập nhật dữ liệu báo đã thành công nhưng xem các biểu số liệu không có. Khi xóa dữ liệu cập nhật file lại thì báo lỗi: Server Error in '/' Application. Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. Source Error: Line 173: string FilePath = GetDirectory(Convert.ToInt32(ViewState["MaDVHC"])); Line 174: string LocalFile = ""; Line 175: LocalFile = FilePath + "/" + ViewState["MaDVHC"].ToString().Trim() + ViewState["IDProject"].ToString().Trim() + ext; Line 176: if (File.Exists(LocalFile)) File.Delete(LocalFile); Line 177: //save the image into localfile location Source File: f:\Release\DevelopeModule\ImportDGN\ucImportAttrib utes.ascx.cs Line: 175 Stack Trace: [NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.] DevelopeModule_ImportDGN_ucImportAttributes.Upload File() in f:\Release\DevelopeModule\ImportDGN\ucImportAttrib utes.ascx.cs:175 DevelopeModule_ImportDGN_ucImportAttributes.btnUpl oad_Click(Object sender, EventArgs e) in f:\Release\DevelopeModule\ImportDGN\ucImportAttrib utes.ascx.cs:240 Telerik.Web.UI.RadButton.OnClick(ButtonClickEventA rgs e) +78 Telerik.Web.UI.RadButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +175 Telerik.Web.UI.RadButton.System.Web.UI.IPostBackEv entHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEve ntHandler sourceControl, String eventArgument) +13 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCol lection postData) +36 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1565

thanhtrungtnmtdb
04-16-2015, 04:05 PM
Tình trạng này có lẽ là chung không chỉ riêng ở Sóc Trăng, mình cũng như bạn khi đưa bản đồ lên chuyển thành công rồi nhưng phần mềm không xuất được PL03, không nhập được các dữ liệu khác. Mong là các ADMIN có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hoặc phần mềm khác hỗ trợ không thì công cuộc KKĐĐ không hoàn thành đúng tiến độ.