PDA

Xem bản đầy đủ : Lịch tuần 38 năm 2014ngannk
09-15-2014, 10:14 AM
Lãnh đạo Tổng cục
http://gdla.gov.vn/forum/attachment.php?attachmentid=41&stc=1
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HIỂN VÀ CÁC PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Tuần thứ 38 (Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2014)
Thứ Ngày
LÃNH ĐẠO TC
Giờ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐỊA ĐIỂM


Hai
15/9
PTCT Lê Thanh Khuyến
(*)
Đi công tác nước ngoài (đến ngày 19/9/2014).
(*)


Ba
16/9
Thứ trưởng
Nguyễn Mạnh Hiển và
PTCT Đào Trung Chính PTCT Lê Văn Lịch
08h30
Làm việc với Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường về triển khai một số nhiệm vụ phối hợp. Tp. đại diện Lãnh đạo: Vụ KHTC, Cục ĐKĐĐ, VP, BQLDA VLAP, TTĐTĐGTNĐ, TTĐG&KĐCĐ, TTDL&TTĐĐ. Vụ KHTC phối hợp với các đơn vị chuẩn bị.
Phòng họp
A60517/9
Thứ trưởng
Nguyễn Mạnh Hiển và PTCT Đào Trung Chính
PTCT Lê Văn lịch
08h30
Làm việc về tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định quy định về khung giá đất. Tp: Vụ PC, VP Bộ; Vụ CSPC, Cục KTPTQĐ, Trung tâm ĐGĐ&KĐĐC. Vụ CSPC chủ trì phối hợp với Cục KTPTQĐ và TT ĐGĐ&KĐĐC chuẩn bị nội dung.
Phòng họp
A1208


Năm
18/9

Thứ trưởng
Nguyễn Mạnh Hiển và PTCT Đào Trung Chính
PTCT Lê Văn Lịch
08h30
Làm việc về xây việc dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Tổng cục. Tp: Các Vụ: KH, TC, KH&CN, HTQT, VP Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Vụ KHTC chủ trì chuẩn bị.
Phòng họp
A605Thứ trưởng
Nguyễn Mạnh Hiển và PTCT Đào Trung Chính
PTCT Lê Văn Lịch

14h00

Chủ trì Hội thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai. Tp: Theo giấy mời. Cục ĐKĐĐ chuẩn bị và mời.

Phòng họp B101Sáu
19/9

Lãnh đạo Tổng cục
(*)
Làm việc tại cơ quan
(*)