PDA

Xem bản đầy đủ : thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtngannk
03-17-2015, 08:59 AM
Theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 106 Luật đất đai năm 2013 thì có thể ban hành quyết định thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 01 quyết định được không? Đề nghị tổng cục hướng dẫn giúp

Người gửi: phan văn lợi <phanvanloitnmt@gmail.com>