PDA

Xem bản đầy đủ : Điểm mới về luật đất đai 2013anhduc1403
11-04-2014, 02:18 PM
Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai
Đây là chương mới, gồm có 6 điều (từ Điều 29 đến Điều 34, quy định về 5 vấn đề: Địa giới hành chính; bản đồ hành chính; bản đồ địa chính; điều tra, đánh giá đất đai và thống kê, kiểm kê đất đai.
Luật sửa đổi đã bổ sung những nội dung cơ bản trong việc điều tra, đánh giá về tài nguyên đất đai để phục vụ cho KTXH mà Luật Đất đai năm 2003 chưa có quy định cụ thể.
Nội dung quy định về địa giới hành chính; bản đồ hành chính; lập bản đồ địa chính và thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ cơ bản được kế thừa như quy định của Luật hiện hành.
Có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
• Về lập, chỉnh lý bản đồ địa chính (Điều 31): có bổ sung thêm 2 nội dung gồm:
- Việc chỉnh lý bản đồ địa chính và trách nhiệm của địa phương trong việc chỉnh lý bản đồ
- Điều kiện hành nghề đo đạc địa chính (thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
• Điều tra, đánh giá đất đai là nội dung mới của Luật (Điều 32 và 33), quy định 3 vấn đề:
- Quy định các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai
- Nội dung điều tra, đánh giá đất đai
- Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai,
• Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Điều 34): có sửa đổi bổ sung 3 điểm:
- Bổ sung quy định việc kiểm kê đất đai chuyên đề: công việc này không thực hiện định kỳ mà thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý đất đai từng thời kỳ, được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh thực hiện thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, an ninh và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sửa đổi quy định về báo cáo, công bố kết quả: Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả thống.
Trích luật đất đai 2013

baohovietnam
11-07-2014, 12:33 AM
"Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai" cái này là mục rất quan trọng trong luật đất đai, giờ mấy ông địa chính toàn nhận tiền mới làm. Không có thì không làm