PDA

Xem bản đầy đủ : Mẫu danh sách các trường thông tin cần nhậpthangpd
12-11-2018, 11:04 AM
Kính gửi anh chị mẫu các trường thông tin cần nhập cho Văn phòng đăng ký các tỉnh

Danh sách các trường thông tin


Tỉnh/Thành phố
Tên cơ quan, đơn vị
Chức danh của người có thẩm quyền (*)
Họ tên
Ngày sinh
Số CMTND/Hộ chiếu/ngày cấp/nơi cấp
Địa chỉ thư điện tử
Điện thoại
Chữ ký số


Ghi chú: Trường hợp người quản lý thuê bao đã được Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị cấp chứng thư số thì sử dụng dịch vụ chữ ký số để gửi đề nghị.
(*) Trường hợp đề nghị cấp chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu thì ghi rõ chức danh và tên cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu.