PDA

Xem bản đầy đủ : Dự Thảo Luật  1. Góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Quy định rõ 3 cơ chế về giá đất
  2. Việc sửa đổi bổ sung Luật đất đai năm 2003 là cần thiết,phù hợp với tình hình thực tế
  3. Luật đất đai năm 2003 Điều 3 Quy định về giải thích từ ngữ, Khoản 11
  4. Luật đất đai của chính phủ
  5. LUẬT ĐẤT ĐAI ( Chương 1)
  6. Xin Dự thảo Thông tư liên tịch Văn phòng đăng ký đất đai