PDA

Xem bản đầy đủ : Luật đất đai 2013



 1. Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014
 2. Xin giải thích rõ điều 135 Luật đất đai 2013
 3. Luật đất đai 2013: Nhiều điểm mới trong cấp “sổ đỏ”
 4. Các khoản tiền phải nộp sau khi mua bán hoặc cho thuê căn hộ
 5. Những đổi mới quan trọng trong luật đất đai Việt Nam
 6. Luật Đất đai năm 2013, những điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
 7. Điểm mới về luật đất đai 2013
 8. Luật đất đai 2013: Nhiều điểm mới trong cấp “sổ đỏ”
 9. Những điểm mới đáng chú ý của luật đất đai sửa đổi năm 2013
 10. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013
 11. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 2
 12. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 3
 13. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 4
 14. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 5--hết chương II
 15. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 6 --- hết chương III
 16. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 7 ---chương IV
 17. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 8 ---chương IV đến điều 43
 18. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 9 --- Hết Chương IV
 19. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 10 --- Chương V
 20. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 --- Phần 11 ---- Chương VI hết điều
 21. Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi --- Phần 12---Chương VII
 22. Toàn văn dự thảo luật đất đai sửa đổi -------phần 13-- hết chương VII
 23. Toàn văn dự thảo luật đất đai sửa đổi -------phần 13-- kết chương VII
 24. Toàn văn dự thảo luật đất đai sửa đổi -------phần 14-- chương VIII---hết mục 1
 25. Toàn văn dự thảo luật đất đai sửa đổi -------phần 15-- hết mục 2
 26. Toàn văn dự thảo luật đất đai sửa đổi -------phần 16-- Chương IX
 27. Toàn văn dự thảo luật đất đai sửa đổi -------phần 17-- chương X--Mục 1
 28. Toàn văn dự thảo luật đất đai sửa đổi -------phần 18-- hết mục 2---Chương X
 29. Hạn chế cơ bản của luật đất đai 2013
 30. Những sửa đổi căn bản của luật đất đai năm 2013
 31. Luật Đất đai 2013: Không có chuyện “đa sở hữu”?
 32. Một số điểm mới của luật đất đai năm 2013
 33. Toàn văn dự thảo luật đất đai - Chương I
 34. Luật đất đai. nhiều điểm mới trong sổ đỏ