Tắt Thông Báo [X]

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng đất hiệu quả đối với các công trình ngầm"